Uw Persoonsgegevens

Privacy Statement

Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen. In ons Privacy Statement leggen wij uit hoe Van Lanschot omgaat met persoonsgegevens.

Samenvatting Privacy Statement


Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is. Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van al onze klanten en dus ook van u. Als u contactpersoon bent voor een klant verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw inkomen waar dat noodzakelijk is. Voor sommige wettelijke verplichtingen moeten wij ook uw transacties monitoren. Als u geen klant meer van ons bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.

Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten verwerken we ook persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens. Als u nog geen klant bent, kunnen we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken, om binnen een redelijke termijn contact met u op te nemen. Wij vragen op dat moment uw toestemming.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verbeteren
Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat deze kloppen. U kunt ons daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met een partij die namens ons post naar onze klanten verstuurt. Wij geven persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens daar in even goede handen zijn als bij ons.

Vastleggen van telefoongesprekken met klanten
We kunnen de inhoud van telefoongesprekken met klanten vastleggen. Wij moeten dat doen op basis van wettelijke bewaarverplichtingen (zie ‘Wettelijke verplichtingen’) en voor training en kwaliteitsdoeleinden (zie ‘Voor training en kwaliteitsdoeleinden’). Wij kunnen telefoongesprekken van klanten ook vastleggen ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang bij een dossier als een meningsverschil met een klant ontstaat. Ook telefoongesprekken die zijn gevoerd voorafgaand aan de totstandkoming van de relatie met de klant kunnen worden vastgelegd.

We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie (waaronder ook persoonsgegevens) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of andere publieke instantie, zoals de Belastingdienst. Ook aan buitenlandse toezichthouders of instanties moeten wij weleens persoonsgegevens verstrekken.

Wilt u precies weten wat wij doen met uw persoonsgegevens? Lees dan alle informatie in het volledige Privacy Statement hieronder.

Volledig Privacy Statement

Hieronder leggen wij uit hoe F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG (Van Lanschot) omgaat met persoonsgegevens.
 • 1. Wanneer maken wij wijzigingen in dit Privacy Statement bekend?
  Van Lanschot kan dit Privacy Statement wijzigen. Over belangrijke wijzigingen informeren wij u altijd vooraf.
 • 2. Wat zijn persoonsgegevens?
  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Denk bijvoorbeeld aan een naam, adres of telefoonnummer, maar ook aan financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer of inkomensgegevens. In appendix 1 staan de categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken. In dit Privacy Statement is uitgelegd waarvoor we welke persoonsgegevens kunnen verwerken en op basis waarvan.
 • 3. Wat is 'verwerken van persoonsgegevens'?
  Hieronder valt alles wat wij kunnen doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, bekijken, vernietigen of opslaan.
 • 4. Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
  Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij houden ons aan wet- en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld de "Swiss Data Protection Act" en de "European General Data Protection Regulation (GDPR). Wij behandelen persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.
 • 5. Gaat dit Privacy Statement ook over uw persoonsgegevens?
  Dit Privacy Statement gaat over persoonsgegevens van: klanten, oud-klanten, personen die interesse hebben in onze diensten en nog geen klant zijn, vertegenwoordigers van klanten of oud-klanten (bijvoorbeeld gemachtigden en curatoren) of mensen die verbonden zijn aan een bedrijf of instelling die onze klant is (bijvoorbeeld bestuurders of belanghebbenden van klanten). Waar in dit Privacy Statement wordt gesproken over persoonsgegevens van klanten, vallen hieronder ook persoonsgegevens van vertegenwoordigers van klanten of mensen die verbonden zijn aan een bedrijf of instelling die onze klant is.
 • 6. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
  Het is voor ons heel belangrijk dat uw en onze informatie veilig is. Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden. Onze beveiligingsmaatregelen voldoen aan de relevante standaarden.
 • 7. Hoe gaan wij om met datalekken?
  Bij een datalek kunnen persoonsgegevens ergens terecht komen waar ze niet behoren. Wij melden datalekken aan de relevante authoriteiten. Dit doen wij niet als er voor u geen risico is. Wij informeren u ook. Dat doen we als dat nodig is met het oog op de risico’s die u zou kunnen lopen. Risico’s zijn bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of fraude. Wij geven u dan informatie over wat er is gebeurd en wat dat voor gevolgen heeft of kan hebben. Ook vertellen we u over de maatregelen die wij hebben genomen om de eventuele nadelige gevolgen te beperken.
 • 8. Wat kunt u aan ons vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens?
  Hieronder leest u wat u aan ons kunt vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens. De wet bepaalt of wij aan uw vraag kunnen meewerken. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

  U kunt uw vraag stellen met het formulier onder aan deze pagina. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. Aan de behandeling van een vraag zijn geen kosten verbonden, tenzij de beantwoording een uitzonderlijke last voor ons vormt. Daar zou bijvoorbeeld sprake van zijn als u een vraag binnen korte tijd steeds herhaalt. Wij zullen u van te voren informeren als wij kosten in rekening brengen.

  a.    Verbetering of aanvulling van persoonsgegevens
  U kunt Van Lanschot vragen persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als ze niet juist of niet volledig zijn

  b.    Inzage van persoonsgegevens
  U kunt Van Lanschot vragen uw persoonsgegevens in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Ook kunt u ons vragen om informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken (zoals de doeleinden van die verwerkingen en de categorieën van persoonsgegevens).

  c.    Verwijderen van persoonsgegevens
  U kunt ons vragen persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of als u uw toestemming voor het gebruiken van de persoonsgegevens hebt ingetrokken.

  d.    Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
  U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit kan alleen als wij een verwerking baseren op de wettelijke grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ (in onderdeel 9. ‘Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?’ is vermeld als daar sprake van is), als sprake is van directe marketing of als de persoonsgegevens worden verwerkt voor statistieken.

  e.    Beperken van de verwerking
  U kunt ons vragen de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk te pauzeren. Dit kan bijvoorbeeld als wij op uw verzoek bekijken of persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of als wij persoonsgegevens verwerken zonder dat we dat mogen. Ook kunt u dit vragen als u de gegevens nodig denkt te hebben voor een juridische procedure of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

  f.    Downloaden en overdragen van gegevens
  U kunt betaal- en effectentransacties downloaden via online bankieren en eventueel overdragen aan een derde partij.
 • 9. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
  Van Lanschot verwerkt persoonsgegevens om verschillende redenen. Hieronder is daarover meer te lezen.
  • a. Klant worden
   Voordat een persoon klant bij Van Lanschot wordt, zijn wij verplicht een onderzoek te doen naar de potentiële klant. We bekijken dan of we de persoon mogen accepteren als klant. Dat heet het klant-acceptatie-onderzoek. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er redenen zijn om een persoon niet als klant te accepteren. Ook gaan we na of er bijzonderheden zijn waarmee we bij onze dienstverlening rekening moet houden, bijvoorbeeld of er geregistreerde schulden zijn. Wij mogen voor dit onderzoek persoonsgegevens verwerken voor zover we deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijk verplichting om een klant-acceptatie-onderzoek uit te voeren.

   Voor dit onderzoek vragen we persoonsgegevens op bij de klant, zoals een kopie identificatiebewijs, persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, financiële gegevens en strafrechtelijke gegevens. Wij gebruiken voor dit onderzoek ook externe bronnen, zoals bijvoorbeeld het Kadaster, het centraal krediet register en het internet .

   Als een klant is geaccepteerd, onderzoeken wij op basis van onze wettelijke zorgplicht of we de klant een product of dienst kunnen aanbieden. Daarvoor gebruiken we met name persoonlijke kenmerken en financiële gegevens. Wij mogen hiervoor persoonsgegevens verwerken voor zover we deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijk zorgplicht.

   Wij kunnen een klant niet accepteren en mogen een product of dienst niet aanbieden als wij niet de noodzakelijke persoonsgegevens ontvangen van de klant.
  • b. Klant zijn

   Ook tijdens de relatie met de klant verwerken wij persoonsgegevens van de klant.

   Om contact te kunnen hebben met de klant
   Tijdens de relatie met de klant hebben we contact met de klant. Bijvoorbeeld per telefoon (vaste telefoon of mobiele telefoon), per e-mail, sms, post, via een applicatie (app), door gebruik te maken van een chatfunctie op de website of de app, of aan de receptie van een van onze kantoren. Voor dat contact gebruiken we persoonlijke identificatiegegevens. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten.

   Uitvoering geven aan de overeenkomst
   We verwerken persoonsgegevens om de overeenkomst  met de klant na te komen. Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig bij het uitvoeren van transacties of om de klant te adviseren. Ook als er problemen zijn in de relatie met een klant, kunnen wij persoonsgegevens verwerken om een oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld als een klant een lening niet kan terugbetalen, of als een klant te lang rood staat.

   Wij kunnen hiervoor persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens over producten en diensten, financiële gegevens en communicatiegegevens gebruiken. Ook gebruiken we gegevens uit externe bronnen, zoals openbare registers (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel en Kadaster). Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten.

   Wettelijke verplichtingen
   Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder is daar meer informatie over te vinden.

   • Transactiemonitoring
    Wij zijn wettelijk verplicht transacties van onze klanten te monitoren. Wij kunnen deze verplichting niet nakomen zonder financiële gegevens en persoonlijke identificatiegegevens te verwerken.
   • Wettelijke bewaarverplichtingen
    Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie met betrekking tot het klant-acceptatie-onderzoek, voor uitgevoerde beleggingstransacties en telefoongesprekken en digitale communicatie met de klant als die kunnen leiden tot een beleggingstransactie of beleggingsdienst.
   • Informatieverplichtingen en informatieverzoeken
    Op basis van wettelijke bepalingen kunnen wij verplicht zijn op eigen initiatief of op verzoek persoonsgegevens over klanten aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit, een toezichthouder of justitie door te geven. We zijn verplicht klantgegevens zoals identificatie, vermogen, en inkomen uit vermogen door te geven aan de Zwitserse belastingdienst inzake de automatische uitwisseling van informatie ("Common Reporting Standard"). Ook buitenlandse wetgeving kan ons verplichten informatie aan buitenlandse instanties te verstrekken.

   Voor training en kwaliteitsdoeleinden
   We kunnen de inhoud van telefoongesprekken met klanten vastleggen voor training en kwaliteitsdoeleinden. Klanten worden hierover vooraf geïnformeerd. De inhoud van de communicatie wordt vastgelegd om onze medewerkers op te leiden en te begeleiden in het contact met klanten. Wij mogen hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang is de kwaliteit van telefonische dienstverlening te verbeteren. Een klant kan om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In het onderdeel ‘Recht van bezwaar’ is hier meer over te lezen.

   Vastleggen van telefoongesprekken met klanten
   We kunnen de inhoud van telefoongesprekken met klanten vastleggen. Wij moeten dat doen op basis van wettelijke bewaarverplichtingen (zie ‘Wettelijke verplichtingen’) en voor training en kwaliteitsdoeleinden (zie ‘Voor training en kwaliteitsdoeleinden’). Wij kunnen telefoongesprekken van klanten ook vastleggen ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang bij een dossier als een meningsverschil met een klant ontstaat. Ook telefoongesprekken die zijn gevoerd voorafgaand aan de totstandkoming van de relatie met de klant kunnen worden vastgelegd.

    

  • c. De relatie tussen de klant en Van Lanschot is of wordt beëindigd
   Als de relatie met de klant is of wordt beëindigd, bewaren we verzamelde persoonsgegevens. Dit kan op basis van Wettelijke bewaarverplichtingen (zie onderdeel 9b), voor Interne analyses (zie onderdeel 9f), voor de afwikkeling van de overeenkomst en de relatie of om te gebruiken bij eventuele meningsverschillen tijdens of na de afronding van de relatie. Van Lanschot mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dat noodzakelijk is ter bescherming van haar belang om voldoende bewijs te hebben op het moment dat een meningsverschil met een klant ontstaat. U kunt om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In het onderdeel ‘Recht van bezwaar’is hier meer over te lezen. Voor de afwikkeling van de overeenkomst en de relatie kan Van Lanschot ook nieuwe persoonsgegevens verzamelen, zoals financiële gegevens en gegevens uit publieke externe bronnen (kadaster, centrale kreditregistratie en commercieel register).
  • d. Voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector en het voorkomen en beperken van fraude
   Wij moeten op basis van wetgeving zorgen voor een veilige en integere bedrijfsvoering. Daarom nemen wij maatregelen om fraude en criminaliteit te beperken waarbij diverse persoonsgegevens worden verwerkt. Zo analyseren wij persoonlijke identificatiegegevens en financiële gegevens om skimming, cybercrime en andere vormen van fraude of niet-integer gedrag te detecteren. Zo leggen wij bijvoorbeeld naam en geboortedatum vast van (rechts)personen die een risico vormen voor de veiligheid en integriteit van ons bedrijf.

   Een andere manier om te zorgen voor een veilige en integere financiële sector, zijn fraudeonderzoeken naar gebeurtenissen. Voor dit soort onderzoek kunnen we bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie met klanten raadplegen, opgenomen telefoongesprekken beluisteren en medewerkers interviewen. Het kan voorkomen dat daarbij persoonsgegevens van klanten worden verwerkt. Wij kunnen bij de uitvoering van dit onderzoek gebruikmaken van derde partijen, zoals advocaten of forensisch accountants.

   Wij mogen voor dit doel persoonsgegevens verwerken omdat wij verplicht zijn te zorgen voor een veilige en integere bedrijfsvoering en omdat het in het gerechtvaardigd belang is van onze klanten, de financiële sector, onze medewerkers en onszelf als bedrijf.
  • e. Voor promotie en marketing
   Onze activiteiten op het gebied van promotie en marketing bestaan uit het werven van nieuwe klanten en het bestendigen van de relatie met bestaande klanten.

   Het werven van nieuwe klanten
   Voor het werven van nieuwe klanten verwerken wij persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken uit externe bronnen en vergelijken die met persoonsgegevens van onze klanten. Wij verwerken persoonsgegevens van potentiële klanten om binnen een redelijke termijn contact op te nemen. Wij vragen op dat moment toestemming. Toestemming kan op ieder moment eenvoudig worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht; de gegevensverwerking tot het moment van intrekking is rechtmatig. Persoonsgegevens kunnen wij met specifieke toestemming gebruiken om klanten bijvoorbeeld te informeren over producten en diensten of om nieuwsbrieven toe te sturen. Ook bewaren we persoonsgegevens voor korte tijd als de klant ons heeft laten weten geen interesse te hebben in onze diensten. Daarmee kunnen we voorkomen dat toch contact met de klant wordt opgenomen. Onder het kopje ‘Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?’ is hier meer over te lezen.

   Het bestendigen van de relatie met bestaande klanten
   Met promotie en marketing proberen we klanten te wijzen op nieuwe producten en diensten of klanten beter van dienst te zijn. Dat doen wij bijvoorbeeld met een commercial op televisie of een advertentie op sociale media. Maar dat doen we soms ook via een persoonlijke e-mail of met een telefoontje. Voor zulke marketingactiviteiten mogen wij persoonsgegevens verwerken, zoals persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, gegevens over producten en diensten en elektronische identificatiegegevens.
   Wij hebben een bedrijfsbelang bij marketing en promotie, ze ondersteunen onze bedrijfsactiviteiten. Een klant kan om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In het onderdeel ‘Recht van bezwaar’ is hier meer over te lezen.
  • f. Analyses en onderzoeken
   Van Lanschot verwerkt persoonsgegevens voor analyses en onderzoeken. Deze analyses en onderzoeken hebben tot doel onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren en onze klanten beter van dienst te zijn. Ook gebruiken we analyses om problematische schulden te voorspellen en te voorkomen.

   Voor het ontwikkelen en verbeteren van producten/diensten en voor een betere klantbediening
   Wij streven ernaar om onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van klanten. Daarom ontwikkelen en verbeteren we onze producten en diensten regelmatig. Om te bepalen hoe we dat het beste kunnen doen analyseren we het gebruik van producten en diensten. Waar dat mogelijk is gebruiken we daarbij geen persoonsgegevens of geanonimiseerde gegevens. Als dat niet kan, gebruiken we persoonsgegevens die we van klanten hebben gekregen, zoals persoonlijke identificatiegegevens, financiële gegevens en gegevens over producten en diensten. Wij kunnen hiermee profielen van onze klanten maken. Dit zijn geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens waarbij wij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van onze klanten evalueren, met name met de bedoeling om de economische situatie, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, het gedrag, de locatie of de verplaatsingen van onze klanten te analyseren of te voorspellen. Ook kunnen we algemene (statistische) gegevens uit externe bronnen gebruiken , zoals openbare registers (commercieel register en kadaster), openbare bronnen (internet, kranten) en onderzoeksinstituten. Wij mogen persoonsgegevens verwerken voor dit doel omdat het in het belang van ons en de klant is om onze producten en diensten te verbeteren en onze klant beter van dienst te zijn. Klanten kunnen om persoonlijke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit belang. In het onderdeel ‘Recht van bezwaar’ is hier meer over te lezen.

   We verrichten ook klantonderzoek door middel van enquêtes en interviews voor dit doel. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals persoonlijke identificatiegegevens en gegevens over producten en diensten. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de klant. Toestemming kan op ieder moment eenvoudig worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht; de gegevensverwerking tot het moment van intrekking is rechtmatig.

   Voor het voorspellen en voorkomen van problematische schulden
   Wij verwerken persoonsgegevens om problematische schulden te voorspellen en te voorkomen. Op basis van risicoparameters berekenen we aan de hand van persoonsgegevens of op korte termijn een situatie van achterstanden of overstanden kan ontstaan. Wij verwerken hiervoor persoonlijke identificatiegegevens en financiële gegevens.
 • 10. Verstrekken wij persoonsgegevens aan derde partijen?
  Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of omdat het onze bedrijfsprocessen efficiënter maakt.

  a.    Uitvoering overeenkomst
  Zo kan uw naam bijvoorbeeld bij een andere bank bekend worden in het geval van een betalingstransactie. Andersom kunnen wij om die reden ook persoonsgegevens van derden verwerken die geen klant bij ons zijn. Bij internationale transacties worden transactiegegevens verstrekt aan bedrijven die internationale geldovermakingen vergemakkelijken zoals  SWIFT en SIC. Deze bedrijven slaan persoonsgegevens op in de Europese Economische Ruimte en de Verenigde Staten. Amerikaanse autoriteiten kunnen deze persoonsgegevens opvragen in het kader van terrorismebestrijding.

  Verder verstrekken wij persoonsgegevens aan bijvoorbeeld credit card services als u via ons een creditcard af wilt nemen. Ook kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan een buitenlandse instantie of belastingautoriteit bijvoorbeeld om bronbelasting bij buitenlandse beleggingen terug te vorderen, als dat zo met u is afgesproken, of bij vrijstelling aan de bron bij buitenlandse beleggingen. Dit kan ook zo zijn als u participant bent van een beleggingsvehikel.

  b.    Ondersteuning bedrijfsvoering
  Ook schakelen wij derde partijen in die ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering en daarom voor ons persoonsgegevens verwerken. Deze partijen heten verwerkers. Zo werken wij samen met een derde partij die namens ons dagafschriften en vermogensbeheer-rapportages afdrukt en naar klanten verstuurt. Ook schakelen we weleens derde partijen in voor klantonderzoek. Met deze derde partijen maken wij afspraken om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in voldoende mate zijn beschermd. Wij kiezen deze derde partij pas na zorgvuldig onderzoek. Wij eisen dat uw persoonsgegevens ook bij die derden veilig zijn. Wij mogen persoonsgegevens aan derden verstrekken ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering omdat het in ons gerechtvaardigd belang is onze bedrijfsvoering te optimaliseren.
 • 11. Verstrekken wij persoonsgegevens aan organisaties in landen buiten de EER?
  Wij proberen verwerking van persoonsgegevens aan organisaties in landen buiten Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (EER) te beperken, omdat het beschermingsniveau van persoonsgegevens in die landen mogelijk lager is. In de uitzonderlijke situatie dat dat wel gebeurt doen wij dat slechts omdat dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant of omdat er specifieke waarborgen zijn getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens. Voor personen van wie persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen buiten Zwitserland of de EER, blijft Van Lanschot ook ten aanzien van die verwerkingen aanspreekpunt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er technische ondersteuning bij storingen nodig is voor bepaalde applicaties.
 • 12. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
  Wij hanteren maximale termijnen voor het bewaren van persoonsgegevens. Deze termijnen zijn opgenomen in appendix 2. Na het verstrijken van de maximale bewaartermijnen worden persoonsgegevens vernietigd. De genoemde bewaartermijnen kunnen alleen worden verlengd, als na het verstrijken van de genoemde bewaartermijn sprake is van een lopende klacht, procedure of (strafrechtelijk of toezichtrechtelijk) onderzoek met betrekking tot de (ex-)relatie. Op persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij derde partijen zijn dezelfde bewaartermijnen van toepassing. In ons cookiestatement vindt u de bewaartermijnen die worden gehanteerd door de verschillende cookies.
 • 13. Verwerken wij ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens?
  Wij gaan zorgvuldig om met bijzondere categorieën van persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens. Deze gegevens worden zeer beperkt verwerkt binnen onze organisatie. Wij verwerken deze gegevens alleen in het kader van incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Zie 'Voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector en het voorkomen en beperken van fraude' (onderdeel 9d). Verder verwerken wij alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uitdrukkelijke toestemming of als u ons dat vraagt of als u bijzondere persoonsgegevens in communicatie met ons op eigen initiatief openbaar maakt. Indien een klant toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, kan deze toestemming op ieder moment worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht; de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van toestemming is rechtmatig.
 • 14. Cookies
  In ons cookiestatement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verwerken met cookies.
 • 15. Heeft u vragen of klachten?
  Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen.

  F. van Lanschot Bankiers (Switzerland) Ltd
  Mittelstrasse 10
  PO Box 3078
  8034 Zurich
  Switzerland
  Tel: +41 43 377 11 11
 • 16. Bijlagen